Algemene voorwaarden

Wij verhuren graag in een sfeer van wederzijds respect. We richten ons op groep vrienden of families die graag in een aangename omgeving en warme sfeer tijd met elkaar willen doorbrengen. Geen fuiven en vrijgezellenfeesten. Er zijn geen huisdieren toegelaten. Het is verboden te roken in het gehele huis. Bij reservering dient u in te stemmen met het huisreglement en de algemene huurvoorwaarden .

Algemene reservatievoorwaarden

Wanneer u de vakantiewoning reserveert, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil reserveren. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de woning die zich bevindt te Waterlozeweg 113, Neeroeteren en er kan er alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk er mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de reservatiebevestiging. De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

Reserveren

U kunt telefonisch of via internet reserveren. Deze manieren van reserveren zijn bindend. Met het vastleggen van een reservatiesopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht. Er zijn geen reservatiekosten verbonden aan een reservatie daar men rechtstreeks met de eigenaar handelt.

Reservatieopdracht en betalingen:

Elke reservatie wordt door de eigenaar van het vakantiehuis De Zilveren Maan bevestigd door middel van een reservatiebevestiging per email.

Binnen 5 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er een aanbetaling van 450 euro waarborg te gebeuren.

De huursom uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservatie binnen de 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + een waarborg van 450 euro te betalen.

Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de gereserveerde periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. De annulatievoorwaarden beschreven in de huurovereenkomst zijn dan van kracht. De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.

Annuleren

Bedenktijd: een boeking kunt u zonder kosten binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen. Deze bedenktijd geldt niet voor boekingen binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode.

Bij annulering na deze 5 dagen of boekingen binnen de 30 dagen voor de huurperiode, zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht. Annulering door de huurder Annuleringen per e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering, zendt de eigenaar een annuleringsbevestiging per e-mail.

Bij annulering tot de 30ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom. Bij annulering tussen de 30ste dag en de 14de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de huursom.

Bij annulering na de 14de dag voor de aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 80% van de huursom.

Vanaf 48 u voor aankomst bedragen de annuleringskosten 100%.

Annulatieverzekering: annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij. De huurder staat het vrij een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten hiervan zijn ten laste voor de huurder. Annulering door de verhuurder Indien omstandigheden of overmacht de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder

Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – uit de vakantiewoning verwijderd.

Niets van meubilair mag worden verplaatst. Het is niet toegestaan om een vuurtje te maken in de tuin. Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om vrijgezellenfeesten en/of drankpartijen te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur. In de woning geldt een niet-roken beleid. Buiten de vakantiewoning is roken toegestaan, doch de huurder dient te allen tijde de sigarettenpeuken te verwijderen vooraleer hij de vakantiewoning verlaat. Bij een interventie door de brandweer omdat de brandcentrale reageert op roken, zullen de kosten op de huurder verhaald worden. Huisdieren zijn niet toegestaan en ook geen kleine huisdieren.

Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering). De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen of tuinen.

De prijzen en kosten vermeld op de reservatiesbevestiging zijn van toepassing. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden. De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van je boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.

Het Belgisch recht is toepasselijk op de huurovereenkomst. Eventuele geschillen welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt, zijnde de ligging van de vakantiewoning.

Maximaal aantal personen- extra personen

In de huisbeschrijving vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (in dit geval 22) kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.

Een kindje onder het jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld doch dient wel op voorhand te worden vermeld. Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering. Indien er buiten medeweten van de verhuurder extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg. Onderverhuren is niet toegestaan.

Aankomst en vertrek

Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten. Indien uw aankomstuur afwijkt vragen wij om ons tijdig te verwittigen.

 • Week: vrijdag 16.00u tot vrijdag 10.00u
 • Midweek: maandag 16.00u tot vrijdag 10.00u
 • Weekend: vrijdag 16.00u tot maandagmorgen 10.00 u

Huisvuil

Vuilnis sorteren we in de voorziene afvalbakken

 • Restafval
 • PMD ( Plastiek, metaal, drankkartons )
 • Papier en karton
 • GFT ( groenten en fruit) buiten in de daarvoor voorziene groene container
 • Glas apart
 • Lege flesjes in de bakken plaatsen (afkomstig van gevulde koelkast)

Het einde van het verblijf

Na afloop van het verblijf dient de gehuurde vakantiehuis altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. De verhuurder hecht een groot belang aan de netheid van de woning.

Beschadigingen dienen liefst gemeld te worden aan de verhuurder. Dit houdt in: de woning op te ruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken op de kamers te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten en de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achter te laten. De ‘normale’ eindschoonmaak is verplicht en zit vervoegd in de variabele kost van 400 euro.

U begrijpt echter zeker dat wij vragen om daarom het huisreglement na te leven. Daarom zien wij ons verplicht om extra kosten aan te rekenen indien het huishoudreglement niet wordt nageleefd

Extra kosten als het volgende niet in orde zou zijn:

 • Vaatwassers ledigen € 15,-
 • Koelkasten of diepvries ledigen en reinigen € 25,-
 • Extra opruimen vuilnis volgens huisreglement € 15,-/uur
 • Tuin en terras opruimen € 15,-/uur
 • Schoonmaken ovens € 15,-/uur
 • Kosten ten gevolge van onnodig in werking stellen van het brandalarm € 600
 • Schade en tekorten van de inventaris volgens factuur aankoop.

Linnengoed

Bij het in gebruik nemen van de woning zijn de bedden steeds opgemaakt. Bij einde huur mag u de bedden open leggen en laat U de lakens en dekbedden liggen. Wij vragen om de lakens zelf niet te wassen. Die gaan steeds naar de wasserij om ze in een onberispelijke staat terug te gebruiken.

Waarborg

De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

Tijdens het verblijf worden klachten in verband met de inventaris en bestaande schade aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter plaatse. Ongelukjes kunnen zich voordoen, maar onmiddellijke herstelling voorkomt ergere schade. De huurder is verantwoordelijk voor de vakantiehuis en haar inhoud, en wordt verwacht deze te gebruiken als een goede huisvader.

De controle van de vakantiehuis gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste twee weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg. Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar of de verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden. Bij een ongeluk of bij een betwisting kan u best communiceren met de verantwoordelijke en/of de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.